Međunarodna konferencija iz Interkulturalne filologije | 6. i 7.10.2017.

Doprinos filologije u tumačenju kulture/kultura

Učesnici/Učesnice

Učesnici/Učesnice

Univerzitet

Prijavljene teme

Altmayer, Claus

Lepizig

Šta pojam „interpretacijski obrazac“ doprinosi analizi kulture u kontekstu predmeta Njemački kao strani jezik

Avdić, Emina

Skoplje

Kulturološke teme u udžbenicima za njemački kao strani jezik u regiji jugoistočne Evrope

Baur, Rupprecht

Duisburg-Essen

Zapažanja o Bosni i Bosancima iz njemačke perspektive

Coelsch-Foisner, Sabine

Salzburg

Teatarska produkcija i naučna spoznaja

Czachur, Waldemar

Varšava

Kulturosenzitivna lingvistika na primjeru kolektivnog pamćenja u njemačko-poljskom dijalogu.

Dudaš, Boris Rijeka Istraživanje teatarske produkcije, jezik i naučna spoznaja

Földes, Csaba

Erfurt

Germanistička lingvistika kao poprište istraživanja interkulturalnosti

Gymnich, Marion

Bonn

Prikaz Prvog svjetskog rata u njemačkoj i engleskoj književnosti za djecu i mlade - primjer (didaktičkih) mogućnosti interkulturalne filologije

Klein, Peter Wolf

Würzburg

Kultura“ kao naučni termin? Skeptična, čak i polemična zapažanja sa stanovišta proučavanja stručnog jezika

Kreuz, Christian

Trier

Analiza mentaliteta kao mentefakta - filološki  pristup semantičko - pragmatičkoj dubini jezika

Kuße, Holger

Dresden

Kulturološka lingvistika: Od Humbolta do diskursa

Luginbühl, Martin

Basel

Kulturo-analitička lingvistika na primjeru televizijskih vijesti

Lüsebrink, Hans-Jürgen

Saarbrücken

Interkulturalne životne priče i konfliktualna multikulturalnost - metodički pristupi i književno-medijalni primjeri

Meyer, Christian

Konstanz

Kultura i pragmatika - Doprinos konverzacijske analize pri tumačenju kulture

Schulz, Matthias

Würzburg

Kolonijalno intendirani urbanonimi – lingvistički i kulturološki pristupi u kontrastu

Smailagić, Vedad

Sarajevo

Kulturalno-poredbena semiotika upotrebe jezika

Spitzmüller, Jürgen

Beč

Kultura kao kontekst i konstrukt diskursnih praksi

Vujčić, Nikola

Kragujevac

Potencijal doprinosa lingvističke diskursne analize pri prenošenju kulture u strukovno orijentiranoj nastavi njemačkog kao stranog jezika na primjeru njemačkog jezika njegovatelja

Wengeler, Martin

Trier

Strah od budućnosti je zapravo temeljna kultura Nijemaca