Međunarodna konferencija iz Interkulturalne filologije | 6. i 7.10.2017.

Doprinos filologije u tumačenju kulture/kultura

Call for Papers

Ukoliko pojam kulture shvatimo kao cjelinu koja obuhvata kako duhovna tako i umjetnička ostvarenja jedne zajednice ili kao izraz najvišeg stepena ljudskog razvoja, onda u svakom jezičkom proizvodu možemo spoznati izraz tog razvoja. Takav jezički proizvod postaje artefaktom čovjekove kulturne djelatnosti. Tokom protekih desetljeća u potpunosti se etablirala danas već skoro samostalna naučna disciplina - kulturologija. Njen cilj jeste proučavanje svih proizvoda ljudske djelatnosti sa kulturološkog aspekta kako bi se stekle spoznaje o samoj kulturi spram prirode ili spram drugih kultura. Danas se veliki broj književnih teoretičara ujedno smatra i kulturolozima, dok se i lingvisti sve više otvaraju prema kulturo-analitičkom proučavanju jezika.

„Tragove“ kulture pronalazimo u najrazličitijim ljudskim kreativnim djelatnostima  bilo da se radi o arhitekturi, kuhinji, umjetnosti  ili jeziku. Na području jezika se leksikon u odnosu na npr. gramatiku smatra istinskim kulturnim blagom. No, tek se upotrebom jezika kao vidom ljudskog ponašanja i aktivnosti stvaranja jezičkih proizvoda (tekstova, tekstnih vrsta, diskursa) omogućuje dalji i dublji uvidi u samu kulturu ili pak usporedbe jedne kulture u odnosu na druge. Tekstovi su primarni objekti svih filoloških istraživanja kako književnih tako i lingvističkih. Različite oblasti kao što su teologija, pravo ili duhovne nauke rade sa tekstovima, tako što ih pokušavaju tumačiti, te prilagoditi svojim potrebama pri čemu se najčešće ne služe filološkim metodama. Stoga filologija ima zadatak da uz pomoć svojih metoda doprinese kulturološkoj hermeneutici  tekstova.

Cilj ove konferencije je pokazati kako filologija (jezik i književnost) s jedne strane može djelovati kao kulturologija, a s druge strane pokazati kako filologija kao kulturologija u interkulturalnom kontekstu odnosno u kontekstu razumijevanju drugoga daje svoj doprinos. Stoga treba promisliti kako se pomoću filoloških istraživanja može doći do spoznaja o kulturi kao takvoj, odnosno o kulturnim razlikama i koju vrijednost takva spoznaja ima u filologiji. Pojam interkulturalna filologija se treba razumjeti kao potpojam kulturo-analitičke filologije, pod kojim se u okviru znanosti koja analizira i opisuje kulturu vodi poredbena kulturologija, s ciljem da se jednoznačno identificiraju kulturno relevantna obilježja jednog društva, bilo u dijahronom ili sinhronom smislu. Tako se kulturu ovdje može razumijevati kako u oprečnosti kultura - priroda, tako i u smislu različitosti među kulturama.

Organizacioni odbor