Međunarodna konferencija iz Interkulturalne filologije | 6. i 7.10.2017.

Doprinos filologije u tumačenju kulture/kultura

Program

Međunarodna konferencija iz interkulturalne filologije: 06. i 07. 10. 2017.

Doprinos filologije u tumačenju kulture/kultura

Program

6.10.2017

Vrijeme Referent Tema
09:00 – 9:30 Pozdravne riječi
9:30 – 10:10 Vedad Smailagić Šta je interkulturalna filologija i koji je njen zadatak?
10:10 – 10:20 Pauza
10:20 – 11:00 Holger Kuße Kulturološka lingvistika: Od Humbolta do diskursa
11:00 – 11:40 Wolf Peter Klein „Kultura“ kao naučni termin? Skeptična, čak i polemična zapažanja sa stanovišta proučavanja stručnog jezika
11:40 – 13:00 Pauza za ručak
13:00 – 13:40 Jürgen Spitzmüller Kultura kao kontekst i konstrukt diskursnih praksi
13:40 – 14:20 Christian Meyer Kultura i pragmatika - Doprinos konverzacijske analize pri tumačenju kulture
14:20 – 15:00 Christian D. Kreuz Analiza mentaliteta kao mentefakta - filološki  pristup semantičko - pragmatičkoj dubini jezika
15:00-15:20 Pauza
15:20 – 16:00 Matthias Schulz Kolonijalno intendirani urbanonimi – lingvistički i kulturološki pristupi u kontrastu
16:00 – 16:40 Waldemar Czachur Kulturosenzitivna lingvistika na primjeru kolektivnog pamćenja u njemačko-poljskom dijalogu.
16:40-17:00 Pauza
17:00-17:40 Boris Dudaš Od njemačke kulture-vodilje do individualnog identiteta, od unificirajućeg stranog određenja do raznovrsnog samoodređenja
17:40-18:20 Martin Wengeler Strah od budućnosti je zapravo temeljna kultura Nijemaca


7.10.2017.

Vrijeme Referent Tema
09:00 – 9:40 Csaba Földes Interkulturalna lingvistika: Pogled na figurativni leksikon – na primjeru materijala iz štampanih medija
9:40 – 10:20 Martin Luginbühl Kulturo-analitička lingvistika na primjeru televizijskih vijesti
10:20 – 11:00 Rupprecht S. Baur Njemački i bosanski stereotipi kontrastivno
11:00 – 11:20 Pauza
11:20 – 12:00 Claus Altmayer Šta pojam „interpretacijski obrazac“ doprinosi analizi kulture u kontekstu predmeta Njemački kao strani jezik
12:00 – 12:40 Nikola Vujičić Potencijal doprinosa lingvističke diskursne analize pri prenošenju kulture u strukovno orijentiranoj nastavi njemačkog kao stranog jezika na primjeru njemačkog jezika njegovatelja
12:40 – 13:20 Emina Avdić Kulturološke teme u udžbenicima za njemački kao strani jezik u regiji jugoistočne Evrope
13:20 – 15:00 Pauza za ručak
15:00 – 15:40 Hans-Jürgen Lüsebrink Interkulturalne životne priče i konfliktualna multikulturalnost - metodički pristupi i književno-medijalni primjeri
15:40 – 16:20 Marion Gymnich Prikaz Prvog svjetskog rata u njemačkoj i engleskoj književnosti za djecu i mlade - primjer (didaktičkih) mogućnosti interkulturalne filologije
16:20 – 17:00 Sabine Coelsch-Foisner Teatarska produkcija, jezik i naučna spoznaja
17:00 – 17:30 Zaključna diskusija
20:00 Čitanje u Goethe Institutu Uwe Rad asa svojom knjigom „Die Adria“ i Ilir Ferra

 


Program (.pdf)